Kanikenäsbanken - förskolan Lotsen

Klar

Vi bygger en ny förskola, Lotsen. Den byggs på Kanikenäsbanken, en centralt belägen stadsdel där det byggs många nya bostäder och det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i centrala Karlstad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Karlstads växer och det byggs många nya bostäder i de centrala delarna av staden där dessutom fler barnfamiljer väljer att bo kvar. Detta gör att det finns ett stort behov av få fram fler förskoleplatser. Enligt detaljplanen för kvarteret Kanoten ska en förskola byggas på en av tomterna.

Den nya förskolan ska ha plats för fyra avdelningar med ett 80-tal barn. Fastighetens yta är relativt liten vilket har medfört att man har fått ta till en del nya lösningar för att tillgodose de krav som finns på en förskola. Bland annat så kommer man att ha en lekyta på taket. Byggnanden blir dessutom den första där Karlstads kommun bygger i massivträ. Det är alltså ett projekt med flera utmaningar och som ställer stora krav på entreprenören PEAB.

Tidplan

  • Detaljprojektering pågår
  • Byggstart juni-augusti 2017
  • Klart augusti 2018
Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, huvudentreprenör PEAB

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

Detaljplan för kanoten, antagen juni 2013

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.