Hagaborg - nya bostäder och förskola

Förslag

Fastighetsägaren till kvarteret Åkaren har begärt planbesked för att utreda möjligheten att bygga två nya bostadshus och en förskola inom fastigheten.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Planområdet är beläget i södra delarna av stadsdelen Norrstrand som ligger ca 1,2 km från Karlstads centrum. Planen omfattar delar av fastigheten Åkaren 2, hela Åkaren 3 liksom delar av Norrstrand 1:1 och är ca 1,2 hektar stort. Karlstad kommun äger all mark inom området. Marken inom Åkaren 2 är upplåten med tomrätt till KBAB.

Huvuddrag

Planen ger möjlighet att uppföra två nya bostadsbyggnader i åtta respektive nio våningar. Planförslaget innehåller också en ny förskola i två våningar som delvis byggs samman med det ena bostadshuset. Befintlig förskola föreslås rivas och verksamhetens lokaler ersättas i den nya förskolebyggnaden. Bostadsgård planeras mellan de nya bostadshusen. Förskolegården planeras i östra delen av planområdet, mot angränsande parkområde, och utökas söderut i förhållande till befintlig förskolegård. Detaljplanen innebär att mark som idag är planlagd som parkmark, men som i huvudsak används av befintlig förskola, istället planläggs för skolverksamhet inom kvartersmark. Befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnader ges rivnings- samt varsamhetsbestämmelser.

Syftet med planen

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder och en ny förskola. Detaljplanen ska också ge skydd åt kulturhistoriskt intressanta byggnader inom planområdet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan är på samråd fram till 25 februari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och på:

• Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
• Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 11 februari klockan 18:00. Mötet äger rum i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset. Alla intresserade är välkomna!

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 25 februari 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/akaren, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Detaljplan för Åkaren 1 och 2

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Markägare

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.