Alster - Bostäder vid Höja golfbana

Ska utredas

Kommunen ska med detaljplan pröva möjligheten att bygga ett mindre antal bostäder i småhus i anslutning till golfbanan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget mellan riksväg 63 och golfbanan, i ett skogbeklätt område som sluttar mot väster och den öppna marken mot golfbanan. Området nås endast via riksväg 63. Tillfartsvägen från riksväg 63 är drygt en kilometer. Den är asfalterad, relativt smal och saknar gång- och cykelbana.

Norr om det föreslagna exploateringsområdet, på kommunens mark, arrenderas ett
område av Karlstad Brukshundklubb. Verksamheten där torde inte innebära några
störningar för den planerade bostadsbebyggelsen.

Tidplan

Planarbetet är i ett tidigt skede och någon tid för samråd är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan-PM 509 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Höja 1:67

Vem bygger?

Karlstads golfklubb

Markägare

Karlstads golfklubb

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.