Bergsäng - nya bostäder

Förslag

Här ska möjligheterna utredas om att bygga 13 friliggande villor i ett natur- och sjönära läge.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Fastigheten Bergsäng 1:3 är bevuxen med skog och ligger intill sjön Gapern, knappt två mil norr om Karlstad. Området är utpekat i kommunens LIS-plan som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Området är inte planlagt sedan tidigare.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör för totalt 13 stycken friliggande villor (med en minsta fastighetsstorlek på 2000 m2) intill sjön Gapern samt längs den befintliga byvägen genom Bergsäng. Bostäderna vid sjön nås via nya anslutningsvägar i form av gemensamhetsanläggning. Den nya bebyggelsen och bostadstomterna avses att utformas så att närområdets luftighet, följsamhet mot terrängen och lantliga karaktär ska bevaras. I strandkanten ges möjlighet till att anlägga mindre gemensamma bryggor för bad och båtar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i ett attraktivt läge vid sjön Gapern. Närområdets lantliga karaktär ska behållas i så stor utsträckning som möjligt. Möjligheten att anlägga gemensamma mindre bryggor för bad och båtar ska också prövas.

Efter att planförslaget var på samråd har inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 24 maj till den 25 juni 2018.
  • Planföslaget är utställt för gransknng från den 3 december 2018 till den 7 januari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och på:

•Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
•Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls den 14 juni i Vallargärdets skola.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 7 januari 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/bergsang, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bergsäng 1:3

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.