Bergvik – mer handel vid Bergviks köpcentrum

Förslag

Thon Property AB önskar etablera volymhandel på Månsberget i anslutning till Bergviks köpcentrum.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger ca 5 km öster om Karlstads centrum, i nära anslutning till handelsområdet Bergviks köpcentrum. Området planläggs för ny handel, verksamheter,natur och övrig mark för vägområde eller gata.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande karaktär, ej livsmedel) och verksamheter inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och binda samman handelsområdena Bergviks köpcentrum och Riksdalerns handelsområde.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 15 oktober till 23 november 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls den 22 oktober.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 23 november 2018.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/bergvik137, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Bergvik 1:37 m fl

Vem bygger?

Thon Property AB

Markägare

Thon Property AB och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.