Bomstabadens camping - ny detaljplan

Förslag

Kommunen planlägger befintlig camping för att klara ut gränsdragningar mellan allmänt och enskilt samt klarlägga strandskyddsreglerna inom området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Inom området har funnits en stor badplats och campingverksamhet under lång tid. Området är i privat ägo. Under senare år har flera lägen för camping gjorts mer permanenta än tillåtet. Detta har också föranlett en anmälan som anser att det påverkat tillgängligheten till stränderna.
Syftet med detaljplanen är att klara ut gränsdragningar mellan allmänt och enskilt samt klarlägga strandskyddsreglerna inom området.

Huvuddrag

Planen "legaliserar" till stor del den markanvändning som påbörjades år 1927 och som senare utvecklats med utökad service, utökat boende i stugor, camping och friluftsaktiviteter i form av friluftsbad. Ett underlag behövs för en tydligare beskrivning hur campingen ska få utvecklas. Genom att en detaljplan upprättas kan frågor om strandskydd, bygglovskrav och hur allmänhetens intressen ska tillvaratas klargöras. 

Syftet med planen

Planen ska möjliggöra en expansion och utveckling av Bomstad camping. Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning, strandområdet. Vidare ska tydligt framgå var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.
Området som används för camping är inte detaljplanerat. Många campare önskar bygga till sina husvagnar/husbilar med mer avancerade förtält, eller
som norrmännen benämner dessa "spiketält". Påbyggnaderna har väggar, tak och golv och definieras därmed som byggnad. Att uppföra dessa kräver
bygglov och i vissa fall inom strandskyddat område, inom 100 meter från strandlinjen, strandskyddsdispens. Allmänheten och boendegäster ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan är på samråd fram till 25 februari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och på:

• Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
• Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 25 februari 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/bomstadbaden, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bomstad camping

Vem äger marken?

Privat

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.