Busterud - nya bostäder öster om Alster

Förslag

En markägare önskar planläggning för bostäder i östra delen av Alster. Syftet är att skapa villatomter för åretruntboende.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med huvudsakligen villor, en ny park och kommunal infrastruktur. Delar av området är idag detaljplanlagt med syfte fritidsbebyggelse men en stor del av tomterna är obebyggda. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för permanentboende i ett område med lantlig karaktär. Området är utpekat i översiktsplanen som ett stadsutvecklingsområde.

Området ligger i gränslandet mellan stad och landsbygd och är en naturlig förlängning av tätorten utpekad i kommunens översiktsplan som stadsutvecklingsområde.

Under vintern 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i Samrådsredogörelsen.
Under maj/juni 2019 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i Granskningsutlåtandet.
Planförslaget som bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan är nu föremål för granskning (enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §)

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • I mars 2017 hölls ett dialogmöte med workshop.
  • Planförslaget var ute på samråd mellan 31 januari och 2 mars 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 28 maj och 28 juni 2019.
  • Detaljplanen beräknas tas upp för beslut om antagande vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter senast den 28 juni 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/busterud, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Ni kan även kontakta stadsbyggnadsplanerare Emelie Öhrn, emelie.ohrn@karlstad.se, telefon: 054-540 45 47

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Busterud

Vem bygger?

OBOS Fastigheter AB/Myresjöhus AB

Markägare

OBOS Fastigheter AB och privat

Kommunens kontaktpersoner

Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.