Viken - planering av bostäder

Ska utredas

Kommunen ska pröva en planändring för det aktuella kvarteret för att åstadkomma ny bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Teknik- och fastighetsnämnden dirketanvisade kommunens sista obebyggda kvarter längs Tullholmsviken samt en fastighet i Väse till Lecab Fastigheter AB genom en så kallad dubbel markanvisning för bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast kontor varför en detaljplaneändring krävs. 
Planändringen omfattar ett kvarter inom detaljplan för kv. Kanoten på fastigheten Viken 2:1 och kan även komma att inbegripa del av angränsande ytor om det visar sig nödvändigt eller fördelaktigt av annat skäl. Aktuellt område ligger omgärdat av Packhusallén i öster, cykelstråket mot Hammarö i söder och Kanikenäset i både väster och norr.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Utformning av byggnader anpassas till områdets karaktäristiska stadsbild.

  • Trafikbuller

  • Luftkvalité
  • MKN Vatten i Hammrösjön/dagvattenhantering
  • Markföroreningar
  • Översvämningsrisk

Tid

Planarbetet är i ett tidigt skede. Någon tid för samråd är ännu inte bestämd.

 Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan-PM 3 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Viken 2:1

Vem äger marken

Karlstads kommun

Vem bygger?

-

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.