Dingelsundet - ökad framkomlighet

Förslag

Kommunen prövar möjligheten att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Pågående detaljplanearbeten inom Dingelsundet ger möjligheter för ca 80 nya bostäder vilket medför en trafikökning på befintlig väg – Dingelsundsvägen. En trafikökning på en begränsad vägyta som är enskild väg ställer krav på utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är svåra att göras utan planläggning av en del vägen.

Syftet med planläggning är att pröva möjligheterna att en del av Dingelsundsvägen, avsnittet mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet kan breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker. Planen syftar också till att utföra vägåtgärder på korsningen Dingelsundsvägen – järnvägen resp. Dingelsundsvägen – Skoghallsvägen. Ett genomförande av planen innebär att berörda delar av vägarna kommer att vara allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 januari 2019.
  • Planförslaget är utställt för granskning mellan 19 augusti och 16 september 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 16 september 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/delavdingelsundsvägen, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningtiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Har ni frågor så finns möjlighet att ringa eller träffa förvaltningens handläggare. Kontakta i så fall stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif 054-540 45 48 eller ossman.sharif@karlstad.se
Ni kan även nå stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Dingelsundsvägen

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun och privat

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.