Dingelsundet - del av Dingelsundsvägen

Förslag

Kommunen prövar möjlighetern att en del av Dingelsundsvägen, avsnittet mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet kan breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av kommunen, vid Dingelsundet och nära
gränsen mot Hammarö kommun. Avstånd till Karlstad centrum är cirka 6 km och till
Skoghalls centrum är det cirka 4 km. Planområdet omfattar en 500 meter lång sträcka i form av bilväg, som delvis består av en asfalterad väg som leder ner till befintlig småhusbebyggelse längs med Dingelsundsådran. Planen omfattas också av mindre skogsmark längs vägen.

Syftet med planen

Syftet med planläggning är att pröva möjligheterna att en del Dingelsundsvägen, avsnittet mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet kan breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker. Ett genomförande av planen innebär att den berörda delen av vägen kommer att vara allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 januari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 25 januari 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/delavdingelsundsvagen, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Har ni frågor så finns möjlighet att ringa eller träffa förvaltningens handläggare. Kontakta i så fall stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif 054-540 45 48 eller ossman.sharif@karlstad.se
Ni kan även nå stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Dingelsundsvägen

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun och privat