Dingelsundet östra - 45 nya bostäder

Förslag

Karlstads kommun ska utreda om det är lämpligt att bygga fler bostäder i området. Det kan bli aktuellt med 45 nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till att fler blir åretruntboende. I och med det ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan fram för Dingelsundet och delar av Knappstad vilken antogs 2014. Där pekas det nu aktuella planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna vara möjlig. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för perma-nentbostäder i området. Möjligheten att planlägga naturmark och sammanhängande stråk för rekreation ska också prövas.

Planområdet består idag av skogsmark och detaljplanen föreslår bostadsbebyggelse inom delar av denna skogsmark längs med befintlig tillfartsväg och en bit upp på Dingelsundsberget. Förslaget innebär möjlighet för cirka 45 nya villor på tomter med en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. Förslaget innebär också att delar av befintlig naturmark planläggs och säkras som naturmark. Även en koppling för gående planläggs för att binda samman området med övriga Dingelsundet västerut.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 20 juni till den 31 augusti 2017.
  • Planförslaget är utställt för granskning mellan den 19 augusti och 16 september 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 16 september 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/ostradingelsundet, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningtiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.seHandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Dingelsundet 2:21
Gällande plan är fördjupad översiktsplan för Dingelsundet

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.