Eriksberg – nytt industri- och verksamhetsområde

Ska utredas

Aktuellt område ligger norr om Bergviks handelsområde, norr om E18 och omfattas av del av de kommunägda fastigheterna Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1. Området består till största del av jordbruksmark.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Natur

I planarbetet ska utredas frågor som utformning och avgränsningar av området och de geotekniska förutsättningarna samt natur- och kulturvärden på platsen. Det finns naturvärden längs med den bäck som avvattnar området i nord/sydlig riktning. Detta stråk ska sparas som ett grönt stråk i området.

Kulturmiljö

I södra delen av området ligger Eriksbergs gård där huvudbyggnaden har ett visst kulturvärde enligt kommunens kulturmiljöprogram.

Infrastruktur

Parallellt med planarbetet för nya etableringar i Eriksberg bör trafiklösningarna ses över för hela området Bergvik/Eriksberg.

Handlingar

Plan-PM 337 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Eriksberg

Vem bygger?

Det har vi ännu inga uppgifter på

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.