Färjestad -nya bostäder

Ska utredas

Komplettering av befintlig bebyggelse med radhus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

KOmmunen ska pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse på Norra Färjestad/Jägartorpetmed bostäder i form av radhus.Fastighetns läge med närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, förskola och skola gör att det är ett lämpligt läge för bostäder. Fastigheten ligger också nära Klarälven och Tyrskogen som erbjuder höga rekreativa värden.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten består idag utav en villa med tillhörande trädgård och en öppen yta vilken används till parkering och som byggarbetsplats. Mot cykelvägen i sydväst finns en del större lövträd. Befintlig villa inom fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöprogram och har värderats som blå - visst värde.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

  • Kulturvärden
  • Avstånd till hästverksamhet och spridning av allergener
  • Trafikbuller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Färjestad 2:26

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltnigen

Handlingar

Plan PM_ 890 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.