Färjestad - om- och nybyggnad av Färjestadsskolan

Ska utredas

Kommunen arbetar med en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny skolan och även pröva möjligheten att åstadkomma byggrätter för nya bostäder på Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

  • Angöring och trafik - Angöring och trafiken till skolan bör undersökas och ev. delvis flyttas till Blönduosgatan. Med en extra infart från Blönduosgatan bedöms det att man skapar en bättre och kortare tillfartsväg för boende inom stadsdelen Rud.
  • Översyn och helhetsgrepp - Vid fortsatt planering är det viktigt att ett helhetsgrepp tas kring planområdet som innefattar skola, förskola, idrott och bostäder.
  • Trafikbuller - Bullerstörningar från kringliggande vägar som kan påverkar skola, skolgård och bostäder ska beaktas.
  • Översvämningar och skyfall - Översvämningsrisker från Klarälven ska beaktas vid fortsatt planerarbete.
  • Natur - Inom planområdets östra del, längs skolbyggnaderna finns en skogsridå med gran och björk som är intressant och bör beaktas vid fortsatt planarbete.
  • Övrigt - Vid all fortsatt planläggning ska förutsättningarna för berörda el- och fjärrvärmeledningar beaktas.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan-PM 2 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Färjestadsskolan

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.