Herrhagen - nya bostäder vid Glasberget

Planerad

Nya bostäder planeras längs Karlagatan på Herrhagen på mark som idag används för parkering.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger längs Karlagatan i den sydvästra delen av Herrhagen.

Syftet

Syftet med detaljp är att uppföra ett nytt flerbostadshus genom att bygga vidare på Karlagatans och Herrhagens typiska kvartersstuktur genom förtätning.

Vad innebär planen?

Detaljplanen möjliggör för ett nytt flerbostadshus i fyra våningar med möjlighet att inreda ytterligare en våning på vinden. Byggnadens östra fasad placeras i direkt anslutning till Karlagatan, i linje med befintlig byggnad strax norr om planområdet.
Planen innebär ingen förändring avseende markanvändningen - bostäder där centrumfunktioner medges i bottenvåning. Med centrum avses mindre butik, restaurang, kontor eller liknande.

Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 30 april till den 28 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från den 11 oktober till den 8 november 2018.
  • Stadsbyggndsnämnden antog detaljplanen den den 23 januari 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 18 februari 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Flygbild över Glasberget på Herrhagen

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Glasberget 23

Vem bygger?

Willhem AB

Markägare

HB Herrhagsgatan

Kommunens kontaktperson

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.