Katrineberg

Klar

Här planerade kommunen för ungefär 750 nya bostäder. Tanken var att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet och att göra Vänerns strand tillgänglig för Karlstadsbor och besökare.
Planarbetet är avlutat genom regeringsbeslut 2019-03-14.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Första etappen

Katrineberg utgjorde den första etappen inom den framtida stadsdelen Grundviken. Grundviken utgör hela området mellan Ullebergsleden och Vänern samt mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde.

Udden blir utflyktsmål med restaurang och friluftsliv

Området planerades till största delen med bostäder men även plats för skola och förskola. Längst ut på udden planerades för möjlighet att bygga en värmestuga eller annan lokal för friluftsliv, kafé, restaurang och/eller utställningslokal. Det finns plats för småbåtshamn.

Grönskan är viktig

Idag består området till största delen av natur.

Framtiden oviss

Detaljplanen har gått igenom hela planprocessen med dess synpunktsinlämning och antogs av kommunfullmäktige 17 september 2015. Detaljplanen har sedan överklagats och prövas nu i högre instans.
Planarbetet har avslutats genom avslagsbeslut från regeringen den 13 mars 2019.
Se beslutet under fliken Handlingar.

Katrineberg i 3D

Här kan du klicka dig runt i området Katrineberg i en 3D-karta och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt förnster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Katrineberg.

Illustration Illustration

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Katrineberg

Vem bygger?

Det här är ett samverkansprojekt mellan kommunen och fem stycken framtida exploatörer. Deltagande exploatörer kommer att bli erbjudna max 50 procent av byggrätterna, resten kommer att anvisas av kommunen.

Markägare

Karlstads kommun m fl

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastigehtsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.