Katrineberg – första etappen i en ny stadsdel

Förslag

Här planerar kommunen för ungefär 750 nya bostäder. Tanken är att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet och att göra Vänerns strand tillgänglig för Karlstadsbor och besökare. Detaljplanen är överklagad och prövas nu i högre instans.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Första etappen

Katrineberg utgör den första etappen inom den framtida stadsdelen Grundviken. Grundviken utgör hela området mellan Ullebergsleden och Vänern samt mellan Bergviks handelsområde och Zakrisdals verksamhetsområde.

Udden blir utflyktsmål med restaurang och friluftsliv

Området ska till största delen bestå av bostäder. Längst ut på udden ska det vara möjligt att bygga en värmestuga eller annan lokal för friluftsliv. Det finns plats för småbåtshamn.

På udden och i hamnområdet ska det även kunna finnas kafé, restaurang och/eller utställningslokal. Tanken är att det här ska bli ett utflyktsmål för Karlstadsborna. Inom området finns det även plats för skola och förskola.

Grönskan är viktig

Idag består området till största delen av natur och områden med höga naturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostadsområdet. En exploatering innebär att vissa naturområden behöver tas i anspråk, men parkområden, gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett grönskande område och en biologisk mångfald. Vänern och dess strand ska tillgängliggöras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett friluftsliv nära vattnet.

Framtiden oviss

Detaljplanen har gått igenom hela planprocessen med dess synpunktsinlämning och antogs av kommunfullmäktige 17 september 2015. Detaljplanen har sedan överklagats och prövas nu i högre instans. Det är ännu oklart om detaljplanen kommer att vinna laga kraft.

Katrineberg i 3D

Här kan du klicka dig runt i området Katrineberg i en 3D-karta och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt förnster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Katrineberg.

Illustration Illustration

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Katrineberg

Vem bygger?

Det här är ett samverkansprojekt mellan kommunen och fem stycken framtida exploatörer. Deltagande exploatörer kommer att bli erbjudna max 50 procent av byggrätterna, resten kommer att anvisas av kommunen.

Markägare

Karlstads kommun m fl

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastigehtsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.