Våxnäs - nya bostäder på Norra Våxnäs

Förslag

I planen föreslår kommunen omkring 80 nya bostäder på Norra Våxnäs. Bostäderna fördelas på två punkthus med upp till åtta våningar och 24 bostäder i radhus med två våningar. Planen gränsar till motionsområdet I2 och tar därför hänsyn till de natur – och rekreationsvärden som finns där.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Punkthus och radhus

De två punkthusen som föreslås i planen ska byggas i öster i den skogsbeklädda höjden. Radhusen föreslår kommunen ska byggas norr om den befintliga bebyggelsen på. Bostäderna ansluts till gatunätet via Plintgången och parkeringar kan lösas genom att skapa fler parkeringsplatser inom området och/eller att bygga ett parkeringsdäck i den södra delen.

Natur – och rekreationsvärden

Planen ligger i gränszonen mellan naturområdet I2-skogen och den bebyggelse som redan finns på Våxnäs och anges i översiktsplanen som ett område med rekreationsvärden. Stor hänsyn har tagits till naturvärdena i området och skogsmark kommer att tas i anspråk i liten omfattning. Delar av den stora gräsytan kommer att lämnas orörd som en del i det gröna stråket mellan Våxnäs centrum och skogen.

Tidplan

Planen var ute på samråd 20 februari – 10 april 2017

Fakta om projektet

Typ av projekt

Förslag till detaljplan Norra Våxnäs del av fastigheterna Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1.

Vem bygger?

KBAB för hela eller delar av området

Markägare

Karlstads kommun och KBAB

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.