Norrstrand - bostäder

Ska utredas

Fastighetsägaren till Mekanisten 7 (Karlstadshus) och Mekanisten 12 (KBAB) har begärt planändring för att kunna möjliggöra mer bostäder inom kvarteret.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Läget är attraktivt för bostäder. Utformning, byggnadshöjder och typ av bebyggelse utreds i planarbetet. För Mekanisten 7 innebär planbegäran att befintligt hus rivs och ersätts med ny byggnad. Befintlig byggnad är inte utpekad i kulturmiljöprogrammet. I planarbetet bör det utredas hur befintligt parkeringsbehov ser ut på parkeringsytan i väster.

Nuvarande förhållanden

Kvarteret är bebyggt med bostadshus uppförda 1920-1930. Bebyggelsen består av både enfamiljshus och flerbostadshus i en- till två plan. Några enskilda byggander i kvarteret finns utpekade i kulturmiljöprogrammet.

Frågor att behandla i planarbetet

•    Kulturmiljövärden
•    Parkering
•    Stadsbild
•    Buller från biltrafik

Handlingar

Plan-PM 341 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Mekanisten

Vem Bygger?

Karlstads Bostads AB och Karlstadshus

Markägare

Privat

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.