Norrstrand - tillbyggnad av förskolan

Planerad

Kommunen behöver fler förskoleplatser och önskar därför bygga till Norrstrands förskola som ligger i den västra delen av Norrstrandsgärdet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger cirka två kilometer från Karlstads centrum i den västra delen av Norrstrandsparken och avgränsas av Norrstrandsgatan i norr/väster, Gränsgatan i söder och Norrstrandsparken i öster.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintlig förskola med en större byggrätt och en större förskolegård. Planen möjliggör en utökad byggrätt för Norrstrands förskola i upp till tre våningar. Planen möjliggör även en utökad yta till gårdsmiljö. En del av Norrstrandsparken föreslås bli förskolegård. Befintlig gång- och cykelväg föreslås få ändrad sträckning och läggs i den nya gränsen mellan förskolans fastighet och Norrstrandsparken.


Tidplan

  • Planen var på samråd mellan 12 april och 19 maj 2017.
  • Planförslaget var utställd för granskning från den 7 september till den 29 september 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 22 november 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2018.

Inkomna synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i samrådsredogörelsen och o granskningsutlåtandet.

Den färdiga detaljplanen finns att ta del av längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Norrstrands förskola

Markägare

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun