Orrholmen - ny skola och idrottshall

Ska utredas

Orrholmen - nybyggnad av skola och idrottshall

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Orrholmsskolan som bedriver sin verksamhet på fastigheten Rodret 1 är i stort
behov av renovering och även om- och tillbyggnation för att klara det ökade
behovet av skolplatser med hänsyn till den tillströmning av elever som kommer
med all exploatering i området.

Planområdet omfattar fastigheterna Rodret 1 – skoltomten och en mindre del av
fastigheten Orrholmen 1:1 – norra del av Orrholmens IP. För att få så stor yta som
möjlig för utemiljö/skolgård planeras idrottshallen ligga utanför skoltomten, vilket
gör att planområdet blivit uppdelat i två delar. Del 1 av planområdet avses att
planläggas för skolan och del 2 för idrottshall som kan hyras ut och användas av
tex. idrottsföreningar efter skoltid/kvällstid och helger.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Utformning av byggnader anpassas till stadsdelens karaktäristiska landskap.

  • Angöring och trafik
  • Markföroreningar
  • Översvämningar
  • Upphävande av strandskydd
  • Behovet av utemiljö
  • Övrigt

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Plan-PM 371 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för fastigheterna Rodret 1 och del av Orrholmen 1:1 - Orrholmsskolan

Vem ska bygga?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossamn Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen