Örsholmsälvens småbåtshamn

Förslag

Kommunen ska upprätta förslag till detaljplandetaljplan för del av Örsholmen 1:1 i Karlstad med syfte att möjliggöra för ny småbåtshamn i älvådran mellan Örsholmen och Lamberget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny småbåtshamn i älvfåran mellan Örsholmen och Lamberget.
Planområdet ligger på Örsholmen, 3 km från Karlstads centrum. Planområdet ägs i
sin helhet av Karlstad kommun. Föreslagen detaljplan möjliggör ett anläggande av en småbåtshamn på Örsholmsälvens östra strand. Sammantaget planeras för ca 150 båtplatser samt ca 115 mindre förrådsbodar avsedda för båttillbehör. Detaljplaneområdet innehåller även förslag till byggrätt för ett café/restaurang och kiosk.
Teknik- och fastighetsnämnden planerar att upplåta markområdet till privat aktör med
anläggningsarrende om en småbåtshamn möjliggörs.

Miljöbedömning

Planarbetet sker med utökat planförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för att utreda om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk som hamn för fritidsbåtar.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen var på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 18 april till den 24 maj 2019.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 18 april till 24 maj 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget senast den 24 maj 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/orsholmen11, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Örsholmsälvens småbåtshamn

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun