Örsholmsälvens småbåtshamn

Ska utredas

Kommunen ska upprätta förslag till detaljplandetaljplan för del av Örsholmen 1:1 i Karlstad med syfte att möjliggöra för ny småbåtshamn i älvfåran mellan Örsholmen och Lamberget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Området ligger i de sydöstra delarna av Karlstads tätort och är en del av Örsholmsälven som ligger mellan verksamhetsområde Örsholmen och Lamberget. Området strax öster om älvfåran tillhör Örsholmen och består idag av naturmark med en grusad stig för allmänheten. Området angörs från Västanvindsgatan. Stranden i området består av naturmark med bland annat tallar och björkar, relativt glest placerade. En grusad gång- och cykelväg går genom området längs strandremsan och ett busstopp med lokaltrafik ligger intill området.

Bedömning

Det aktuella området bedöms inte ha några stora rekreationsvärden i dagsläget. Etablering av ny småbåtshamn samt förbättring av strandpromenad kan öka
tillgängligheten till området och vattnet.

Frågor att behandla i planarbetet

• Utformning
• Allmänhetens tillgänglighet
• Angöring och trafik
• Påverkan på naturmiljön (särskilt Klarälvan)

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan-PM 863 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Örsholmsälvens småbåtshamn

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun