Östra Fågelvik- mer industrimark vid Bråtebäckens industriområde

Planerad


Planområdet ligger längs Bråtebäcksvägen, inom detaljplan för industrimark Bråtebäcken och cirka 10 km öster om Karlstads centrum.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området ligger inom detaljplanen för Bråtebäcken, norr om E18, ca 10 km öster om Karlstad centrum. Planområdet omfattas endast av en mindre planlagd industrigata som inte har stor betydelse för industriområde Bråtebäcken. Hela planområdet är på ca 2 800 kvm.


Vad innebär planen?

GDL transport AB, som har markreservation inom detaljplanen för industrimark Bråtebäcken, är i behov av större tomt på ca 20 000 kvm för att möjliggöra en större industribyggnad i området. Detta är tänkt att lösas genom omvandling av mindre lokalgatan (industrigatan) till kvartersmark för att därefter, kunna slå ihop de två fastigheterna/byggrätterna till en större industrifastighet.

Syftet

Syftet med planändringen är att ändra en mindre industrigata till kvartersmark för att åstadkomma en större byggrätt genom att slå ihop två industritomter till en som är delad av industrigatan. Detta innebär att en mindre industrigata på fastigheten Busterud 1:4 omvandlas till kvartersmark för verksamheter.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 29 maj till den 25 juni 2018.
  • Detaljplanen antogs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 18 oktober 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Vem bygger?

Privat

Markägare

Karlstads kommun

Antal bostäder

0