Jakobsberg, etapp 1 - bostäder vid Rosenborgsgatan

Planerad

Ungefär 800 bostäder, en fristående förskola, matbutik, vårdboende, park och koppling till fina naturområden. Det är kommunens plan den första etappen av det nya området Jakobsberg.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen ingår i ett större område runt Karlstads före detta flygplats som kommunen identifierat för övergripande stadsomvandling för blandad bebyggelse. Den aktuella detaljplanen för östra delen av Jakobsbergsområdet, del 1, omfattar området runt kv Fyrkövern och kv Treklövern söder om Mariebergs IP och norr om den befintliga infarten till gamla flygplatsen, Flygplatsvägen. Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för i huvudsak bostadsändamål på mark som tidigare använts eller används för kontorsändamål men också på obebyggd mark. Detaljplanen omfattar uppåt 800 bostäder i olika byggnadstyper, en fristående förskola, möjlighet för centrum och dagligvaruhandel liksom parkytor, naturytor och nya gator.

Samråd genomfördes 30 januari till 10 mars 2017. Samrådet genomfördes då för hela Östra Jakobsberg. Inför granskningen har detaljplanen delats i två delar för att möjliggöra djupare utredning av översvämningslösningar i söder. Den norra delen, den nu aktuella del 1, planläggs i ett snabbare tempo.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var ute på samråd 30 januari till 10 mars 2017.
  • Planförslaget var utsällt för granskning mellan den 4 december 2017 och den 8 januari 2018.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Detaljplanen har vunnit laga kraft den 19 september 2018.

    Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Östra Jakobsberg i 3D

Här kan du klicka dig runt i området för Östra Jakbosberg och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Östra Jakobsberg.

Illustration

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Östra Jakobsberg

Vem bygger?

PEAB, Svenska studenthus, Wermlands Invest. Fler tillkommer.

Markägare

Karlstads kommun, Karlstadsfyrklövern AB, Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.