Sandbäcken - tillbyggnad av polisens lokaler och ny utryckningsväg

Förslag

Polisen behöver bygga om och till sina lokaler och räddningstjänsten behöver förbättrad utryckningsväg, bland annat genom att kunna rycka ut direkt till E18. Nu utreder kommunen hur detta kan ske på bästa sätt samtidigt som man skapar en trevlig entré till Norra fältet och Sandbäckstjärnet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger inom stadsdelen Sandbäcken cirka 1,5 km norr om Karlstads centrum, inom ett område omgivet av järnvägen, Nya Depåvägen/Infanterigatan, E18 och Norra fältet.

Syftet

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga till polishuset och anlägga en ny utryckningsväg direkt till E18, samt att skapa en entré till Norra fältet.

Vad innebär planen?

Planen innehåller byggrätt för kontor i tre våningar för den befintliga delen av polishuset samt planerad tillbyggnad i sydväst, samt byggrätt i fyra våningar som möjliggör tillbyggnad i den östra delen. Utryckningsvägen från räddningsstationen, som även nyttjas av polisen, flyttas närmare bäcken Sandbäcken och ska utgöra gemensamhetsanläggning. Den befintliga förbindelsen över bäcken till Norra fältet tas bort och ersätts med parkmark utmed bäcken. Polisens nuvarande parkering vid bäcken flyttas till väster om utryckningsvägen. Ett parkeringsområde för allmän parkering skapas på Norra fältet utmed Infanterigatan. Detta utgör entré till fältet. Befintlig dunge vid Infanterigatan ges skydd som naturmark. Mellan Infanterigatan och E18 skapas ett trafikområde för anläggande av en utryckningsväg med direkt påfart på E18 i södergående riktning.

Under våren 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget som bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan är nu föremål för granskning (enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §)

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 16 april till den 25 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 30 augusti 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Kerstin Berg, kerstin.berg@karlstad.se eller 054-540 45 51
eller kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Synpunkter

Synpunkter senast den 30 augusti 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/polishuset, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Brandstationen 2 mm

Vem bygger?

Skandrenting (Norra Fältet KB)

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.