Sandbäcken – bostäder norr om Tingvalla IP

Förslag

Kommunen undersöker om det är lämpligt att bygga bostäder på ytan mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område som tidigare använts för militärt ändamål. Platsen ligger nära E 18 som ger upphov till störningar i området. En ny bebygglese med i huvudsak bostäder föreslås på platsen. Det bullerstörda läget kräver att bebyggelsen slutes mot väster för att skapa gårdar med en bra miljö. Mot öster möter området en kulturmiljö kring den fd generalsbostaden och dess trädgård. Bebyggelsen anpassas genom en mer småskalig struktur med mindre byggnader med en lägre höjd. Förslaget omfattar ca 250 bostäder.
Området används idag för parkering och
hundrastgård. Ytan är också av vikt vid större arrangemang på Tingvalla idrottsplats.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer.

Tidplan

  • Planen var ute på samråd mellan 12 mars och 20 april 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte hölls tisdagen den 20 mars i Karlstadsrummet, Bibliotekshuset i Karlstad.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 20 april 2018.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/sandbacken, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Sandbäcken 1:1

Vem bygger?

Riksbyggen, Prepart AB med flera.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Fredrik Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.