Gruvlyckan- nya bostäder på nuvarande parkering

Ska utredas

Här ska prövas möjligheten att bygga bostäder inom markerat område.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Kommunen ska pröva en planändring för kvarteret Stålet och del av Gruvlyckan 1:1 för ändrad markanvändning till bostäder. Karlstads Bostads AB har ställt en förfrågan till teknik- och fastighetsnämnden om att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom området.

Området bedöms intressant för bostäder och en utveckling av det ligger i linje med översiktsplanen. Det uppfyller många kriterier för en bra förtätning. Kollektivtrafik och infrastruktur finns utbyggt i området. Marken är idag ianspråktagen av i huvudsak parkering samt av mindre byggnader kopplade till tidigare panncentral.

De utmaningar som behöver hanteras är bland annat trafikbuller från E18 liksom eventuellt industribuller från intilliggande verksamheter. Bebyggelsen behöver utformas och gestaltas i relation till den kulturhistoriska bebyggelsen och miljön.

Handlingar

Plan PM 4 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kv Stålet samt del av Gruvlyckan 1:1
För området finns en gällande detaljplan från 1967 som anger område för parkering, område för värmecentral samt område för allmänt ändamål.

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB

Markägare:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.