Steffensminne - 50-70 nya hushåll

Ska utredas

Karlstads kommun kommer att se över möjligheten att bygga bostäder i området Steffensminne norr om Kronoparken. Förslaget är att bygga radhus och parhus med plats för cirka 50-70 nya hushåll.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området

Efterfrågan på bostäder i sjönära och attraktiva lägen ökar och då passar planläggning för nya bostäder i Steffensminne bra. Området ligger i närheten av sjön Alstern, omgivet av skog, åkermarker och hästhagar. Steffensminne har goda möjlighet till goda kollektivstrafiksförbindelser med både cykelväg in till centrum och regelbundna busslinjer. I närheten ligger även andra områden där byggnationer pågår vilket ökar känslan av närhet till staden fast området i sig bibehåller en lantlig känsla med sin variation av öppna vyer och slutna skogsområden.

Naturvärden

Läget för området är något som bör tas hänsyn till vid utbyggnad av bostäder enligt kommunen. Vid entrén till området finns det grönområden, hästhagar och åkermark som bör bevaras för att behålla den lantliga känslan.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 m fl

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Emma Rönnbäck, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.