Stockfallet - komplettering med bostäder vid Edsgatans gård

Ska utredas

Kommunen prövar möjligheten att för ny bostadsbebyggelse i form av villor och par- och/eller radhus öster om Edsgatans gård.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planläggning omfattar fastigheten Edsgatan 2:34, del av Edsgatan 2:32 (Edsgatans
gård. Naturen inom område består av öppen gräsyta i söder och av skogsmark på mer
eller mindre kuperad mark med lövskogspartier i övrigt. Längs med gamla
riksvägens (gamla Filipstadsvägen) östra sidan finns några grova värdefulla
ädellövträd.
Det kulturhistoriska värdet inom området är till stora delar kopplat till den hävdade
kulturmiljön i anslutning till Edsgatans gård med intilliggande ladugårdsbyggnad.
Gamla Filipstadsvägen som går genom området finns ännu kvar som gångväg.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Utformning av byggnader anpassas till områdets karaktäristiska landskap och
kulturmiljön.

  • Naturvärden och ädellövträd som är utpekade i Länsstyrelsens trädinventering.
  •  MKN vatten i Alster/dagvattenhantering
  • Kulturmiljön med hänsyn till Edsgatans gård.
  • Trafikbuller från Edsgatevägen.
  • Markföroreningar med tanke på att under 1920-talet drevs en handelsträdgård på fastigheten Edsgatan 2:32.
  • Upphävande av strandskyddet.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Plan-PM 2 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Edsgatan 2:32 och 2:34

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.