Väse – fritidshus på Hultön

Förslag

I ett förslag till detaljplan föreslår kommunen att det ska bli möjligt att bygga upp till 20 nya fritidshus i ett Vänernära läge med god tillgång till natur och närhet till Väse.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Kommunens förslag möjliggör för fritidshus i upp till 75 kvadratmeter och avsikten är att de ska vara arrendestugor och anläggas med ett mycket begränsat intrång i naturen.

Fastigheten drivs idag av egenföretagare med jordbruk och djurhållning. Området består av skogsmark som delvis är avverkad. Tillfarten till området ska ske från Väse på befintlig anslutningsväg via Björkvik, Karlslund och Hultsbergs gård.

Tidplan

Kommunens förslag till detaljplan var ute på samråd från den 20 januari-26 februari 2017. Nästa steg är att förslaget ska ut på granskning där allmänheten får tycka till igen. Tid för granskningen är inte bestämd än.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Hultsberg 1:1

Vem bygger?

Privat ägare

Markägare

Privat ägare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.