Våxnäs - nybyggnad av Fredricelundsskolan

Förslag

Kommunen planerar att ersätta Fredricelundsskolan med en ny skola.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola om två våningar vid Våxnäs centrum. Möjlighet finns också till en tredje våning på sikt. Den nya byggnaden för skola föreslås också inrymma bibliotek och annan social verksamhet. Byggnaden placeras därför nära befintligt Våxnäs centrum för att skapa en direkt närhet till centrum. Entrézonen föreslås utformas som ett torg som knyter ihop handelsstråket med entrén till den nya skolan. Byggnadens publika huvudentré ska placeras mot torget i öster.

För planområdet finns ett planprogram framtaget. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 september 2018. Planförslaget är förenligt med planprogrammet.

Under hösten 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Under våren 2019 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.
Planförslaget som bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan är nu föremål för granskning (enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §)

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 31 oktober till 30 november 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 29 april och 29 maj 2019.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den den 28 augusti 2019.
  • Beslut om antagande är överklagat och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.
  • Mark- och miljdomstolens beslut är överklagat och ärendet prövas nu av Mark- och miljööverdomstolen.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Fredricelundsskolan

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.