Dingelsundet västra - planering för bostäder

Förslag

Kommunen prövar möjligheten att skapa byggrätter för bostäder i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget i Dingelsundet i sydvästra delen av kommunen, intill Vänern ned mot Hammarö kommun. Planområdet består idag till största delen av skogs-, åker- och hagmark.

Detaljplanen möjliggör för cirka 30 bostadstomter. Området är under omvandling från tidigare fritidsbebyggelse till permanentboende och kommunen har påbörjat arbete med VA-utbyggnad i området. I den fördjupade översiktsplanen över hela Dingelsundet och delar av Knappstad, som antogs 2014 pekas planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna vara möjlig.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.
Under 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning under våren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Informationsmöte hölls hösten 2018 i Samhällsbyggnadshuset
  • Samråd fram till den 15 september 2019.
  • Granskning från den 7 april till den 10 maj 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövats av mark- och miljödomstolen.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

I samband med den fördjupade översiktplanen för Dingelsundet togs en kulturmiljöutredning fram (Värmlands museum, 2010) som också fungerat som underlag i arbetet.

Frågor

Ni kan komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Dingelsundet 2:2

Vem bygger?

Privat

Markägare

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.