Dingelsundet, södra (del 1) och (del 2) – omvandling från fritidshus till permanentboende

Förslag

Kommunen tar fram en ny detaljplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än  idag.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet består av tomter med befintlig bebyggelse på udden söder om Dingelsundsvägen, i södra delen av Dingelsundet. Södra Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritidsboende till permanentboende och syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder. Kommunen har byggt ut vatten och avlopp i området och fastigheterna har anslutits till anläggningen.

Syfte

Syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder i området och att pröva möjligheten att tillskapa ett mindre antal nya tomter i området samt att bevara Dingelsundsberget som naturmark. Ytterligare syfte med planen är att göra strandområdet vid uddens södra spets mera tillgängligt än det är idag samt att möjliggöra fastighetsregleringar.

Under februari och mars 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Inkomna synpunkter från granskning 2018, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtande, 2019-01-15).

Planförslaget som bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan har varit utställt för granskning, enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.
Inkomna synpunkter från tidigare granskning 2020 och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande finns redovisade i granskningsutlåtande daterat 2020-06-11.

Detaljplaneområdet har tidigare ingått som en del av "Detaljplan för Södra Dingelsundet" med samråd och granskning under 2018. Efter granskningen fanns kvarstående synpunkter från Länsstyrelsen som föranledde att den här delen avskiljdes från "Detaljplan för Södra Dingelsundet" (beslut SBN 2019-03-13). Nytt planförslag för denna del, del 2, ställdes ut för ny granskning och antogs av stadsbyggnadsnämnden 2020-07-01. Beslutet överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 2021-08-23.
Planförslaget har efter det omarbetats på ett par punkter och har varit utställt för granskning igen.

Tidplan

 • Samråd 6 februari - 6 mars 2018.
 • Granskning  24 oktober - 23 november 2018.
 • Planförslag för Södra Dingelsundet (del 1) antogs av stadsbyggnadsnämndens den 13 mars 2019.
 • Antagandebeslutet överklagades och prövades av mark- och miljödomstolen.
 • Detaljplanen (del 1) vann laga kraft den 31 oktober 2019.
 • Planförslag för del 2 var utställt för granskning från den 7 april till den 10 maj 2020
 • Planförslag för del 2 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 1 juli 2020.
 • Antagandebeslutet för del 2 överklagades och prövas av mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen upphävde 2021-08-23  stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.
 • Omarbetat planförslag var utställt för granskning under tiden 4 april - 4 maj 2022.
 • Detaljplanen för del 2 antogs på nytt av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2022.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska skickas till kommunen under adress
Stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, 651 84 KARLSTAD
och vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, det vill säga senast 2023-01-06.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se   Synpunkter på planförslaget?

Handlingar (del 1), som vunnit laga kraft

Plankarta med bestämmelser 3 MB
Planbeskrivning 7 MB
Samrådsredogörelse 233 kB
Granskningsutlåtande 264 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Södra Dingelsundet (del 1) och (del 2)

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.