Dingelsundet, södra (del 1) och (del 2) – omvandling från fritidshus till permanentboende

Förslag

Fastighetsägare vill ändra befintlig detaljplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag. Kommunen har nu tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet består av den befintliga bebyggelsen på tomterna kring Dingelsundsvägen, i södra delen av Dingelsundet. Området är under omvandling från tidigare fritidsbebyggelse till permanentboende och kommunen arbetar med VA-utbyggnad i området. Planförslaget innebär att byggrätterna utökas jämfört med gällande bestämmelser och möjlighet till fyra nya villatomter på tidigare obebyggd mark ges. En stor del av planområdet består också av skogsområdet på Dingelsundsberget, i avsikt att bevara och säkra det som naturmark.

Syfte

Syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder i området och att pröva möjligheten att tillskapa ett mindre antal nya tomter i området samt att bevara Dingelsundsberget som naturmark.

Under februari och mars 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Efter granskningen finns en kvarstående synpunkt som kräver mer bearbetning och eventuellt en ny granskning, därför har den södra delen av planområdet undantagits från antagande.

Detaljplaneområdet har tidigare varit på samråd (2018-02-06 till 2018-03-06) och granskning (2018-10-24 till 2018-11-23), som del av " Detaljplan för Södra Dingelsundet". Efter granskningen fanns kvarstående synpunkter som föranledde att den här delen avskiljdes från "Detaljplan för Södra Dingelsundet" (beslut SBN 2019-03-13) . Planområdet utgör efter det en egen detaljplan - Detaljplan för Södra Dingelsundet, del 2.

Tidplan

  • Samråd 6 februari - 6 mars 2018.
  • Granskning  24 oktober - 23 november 2018.
  • Planförslag för Södra Dingelsundet (del 1) antogs av stadsbyggnadsnämndens den 13 mars 2019.
  • Antagandebeslutet överklagades och prövades av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen (del 1) vann laga kraft den 31 oktober 2019.
  • Planförslag för del 2 var utställt för granskning från den 7 april till den 10 maj 2020
  • Planförslag för del 2 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 1 juli 2020.
  • Antagandebeslutet för del 2 överklagades och prövas av mark- och miljödomstolen.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Handlingar (del 1), som vunnit laga kraft

Plankarta med bestämmelser 3 MB
Planbeskrivning 7 MB
Samrådsredogörelse 233 kB
Granskningsutlåtande 264 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Södra Dingelsundet (del 1) och (del 2)

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.