Dingelsundet norra - utveckling med fler bostäder

Förslag

Kommunen ska pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse med fler bostäder inom norra Dingelsundet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Plandata

Planområdet ligger cirka 5 kilometer sydväst om Karlstads centrum vid stranden mot Vänern. I öster gränsar det mot järnvägen mellan Karlstad och Skoghall och i norr och söder mot planerade eller påbörjade bostadsområden. Det nås från norr via Margårdsvägen och från söder från Skoghallsvägen via Dingelsundsvägen.

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett stort intresse att bygga bostäder inom Dingelsundet. Stadsbyggnadsförvaltningen tog därför fram en fördjupad översiktsplan för Dingelsundet 2014. Därefter har ett flertal detaljplaner tagits fram i området och kommunalt vatten- och avlopp byggs ut både norr och söder om det nu aktuella planområdet.

För den här aktuella delen finns flera förfrågningar om förhandsbesked för att bygga bostäder och om att ersätta befintliga fritidshus med större byggnader för permanent boende.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör omvandling och komplettering av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom väl tilltagna byggrätter. Planen möjliggör också att ett antal nya större villatomter skapas genom avstyckning från befintliga stora bostadsfastigheter samt genom avstyckning av naturmark från stamfastighet. I planområdets östra del ges därtill möjlighet till ett mindre antal nya rad-, par- eller kedjehus, dels i anslutning till pågående utbyggnad av radhus inom Margårdsängarna i norr, och inom två fastigheter längre söderut i området.

Detaljplanen säkerställer att en stor andel mark inom området bevaras som naturmark och jordbruksmark för att fortsatt ha kvar natur- och kulturvärden kopplat till landskapet. Även vattenområdet planläggs i syfte att reglera var bryggor får finnas. Strandskyddet upphävs för bostadstomter och för bryggor.

Planen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare och rättighetsinnehavare. Syftet med samrådet att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Planhandlingarna samt utredningar och annat underlag som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådet var under tiden 12 augusti – 30 september 2022.

Samrådsmöte

Ett informations- och samrådsmöte hölls den 7 september i Samhällsbyggnadshuset.
Under mötet gavs information om förslaget och möjlighet att ställa frågor.

Synpunkter

Synpunkter senast den 30 september 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden (se illustration av planprocessen överst på sidan) har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vad händer nu?

Planförslaget bearbetas med anledning av inkomna synpunkter innan ett nytt planförslag kan gå ut på granskning.

En va-utredning har gjorts för att undersöka om det finns skäl att inrätta kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i området. Utredningen konstaterar att så är fallet för områdets västra del, väster om kraftledningen. Utredningen finns att ta del av nedan, under rubriken HANDLINGAR.

Obs! Plankarta, planbeskrivning och illustrationsplan är de som låg till grund för samrådet och är under bearbetning. De kommer att ersättas med nya handlingar när planen är färdig för granskning.

Frågor

Vid frågor kontakta planhandläggare Kerstin Berg, kerstin.berg@karlstad.se
Ni kan också nå oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för norra Dingelsundet

Vem äger marken

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, Stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.