Färjestad - nybyggnad av skola

Klar

Kommunen har tagit fram en detaljplan för en ny skolan på Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad är syftet med planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder. Kommunen har även tagit fram en detaljplan (del 1) för en ny skola för att möta behovet av skolplatser i stadsdelarna Färjestad och Rud.

Huvuddrag

Planområdet ligger i stadsdelen Färjestad och har tidigare använts för skola, förskola och idrottsplan. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar och geografiskt bra i förhållande till stadsdelarna Rud och Färjestad. Del 1 av denna detaljplan innebär att en ny grundskola för cirka 750 elever kan byggas. Detaljplanen ger också möjlighet att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Planarbetet kommer sedan att fortsätta med, del 2, som ska pröva möjligheten att komplettera området med förskola och cirka 140 bostäder.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
Under vintern 2019/2020 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Inför antagande har planområdet delats upp i två delar, den norra delen och den södra delen. Norra delen (denna detaljplan) Detaljplan för Göken 2 med flera, del 1 - Färjestadsskolan som nu vunnit laga kraft.
Följ projektet med den nya skolan på ny sida som du når via denna länk.
Följ arbetet med den södra delen det vill säga delen med förskola och bostäder (Detaljplan för Göken 2 med flera. del 2 – Färjestads förskola med bostäder) genom denna länken.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 21 maj till 17 juni 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2019 till 31 januari 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen (del 1) den 20 maj 2020.
  • Detaljplanen (del 1) vann laga kraft den 24 juni 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Färjestadsskolan

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Kortzon, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.