Edsvalla - del av Årbäck 3:1, Edsvalla skola

Ska utredas

Kommunen önskar pröva möjligheten att använda Edsvalla skola för kontor, verksamheter och eventuellt bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Kommunen avser att sälja Edsvalla skola som idag står tom. Skolan ligger i utkanten av norra Edsvalla i anslutning till Axel Danielsson gata. Väster om Edsvalla skola sträcker sig järnvägen, norr och öster om byggnaden ligger Edsvalla förskola samt en före detta lärarbostad som idag nyttjas för bostäder. I söder finns ett stort parkeringsområde samt några bostadshus i två våningsplan. Stora delar av markytan intill skolan är hårdgjord.

Edsvalla skola utpekas som särskild värdefull byggnad i Karlstad kulturmiljöprogram och ingår i en särskild värdefull miljö.

Bedömning

Det bör vara möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor. Det är oklart om byggnaden kan användas för bostäder, då området ligger nära järnvägen. Buller och vibrationsfrågor samt riskfrågor kopplade till järnvägen kan behöva utredas i planarbetet. Området ligger nära Norsälven, stabilitetsfrågan kan behöva ses över i samband med en ny detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Risk för ras och skred
  • Buller och vibrationer från järnvägen
  • Riskfrågor kopplade till järnvägen
  • Kulturhistoriska frågor

Handlingar

Plan PM 978 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Årbäck 3:1

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.