Färjestad - nya bostäder längs Solskiftesgatan

Förslag

Fastighetsägaren till Taltrasten 1 och Björktrasten 2 prövar möjligheten för ytterligare bostäder inom och i direkt anslutning till befintliga bostadskvarter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget på Färjestad, cirka 3 kilometer norr om Karlstads centrum. I planen ingår delar av fastigheterna Taltrasten 1 och Björktrasten 2 vilka ägs av Stiftelsen Karlstadshus, samt del av fastigheten Färjestad 2:1 som är i kommunal ägo.

Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare bostäder inom och i direkt anslutning till befintliga bostadskvarter.

Kvartersmarken i det norra området föreslås bebyggas med ett flerbostadshus på nuvarande boendeparkering. Cirka hälften av parkeringsplatserna kan ersättas i direkt anslutning till den föreslagna byggnaden. Övriga parkeringsplatser kan ersättas norr om kvarteret, inom kvartesmark. Byggrätten innebär möjlighet till cirka 45 nya lägenheter av varierande storlek.

Del av Solskiftesgatan planläggs som gata likt gällande plan. I den södra delen föreslås att det sker en komplettering med ett flerbostadshus med cirka 20 bostäder.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd från den 24 oktober till den 24 november 2022

Handlingarna

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida.

Information

Den 9 november hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuse där det fanns möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 24 november 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projeKtet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Taltrasten 1 med flera

Vem vill bygga?

Stiftelsen Karlstadshus

Markägare

Stiftelsen Karlstadshus

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.