Färjestad - nya bostäder längs älven

Förslag

Detaljplan för att pröva möjligheten att bygga fyra flerbostadshus med plats för ett 40-tal lägenheter utmed Klarälven strax norr om Löfbergs arena. Kommunens antagandebeslut är upphävt av mark- och miljödomstolen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Detaljplanen för Ismåsen Norra består av delar av fastigheterna Ismåsen 2 och Färjestad 2:1 och är beläget mellan Klarälven och Norra Infarten norr om Löfbergs Arena. Området gränsar i norr till befintligt parkområde och i söder till parkeringen vid Löfbergs Arena. På andra sidan Norra Infarten ligger Färjestads travbana med stallar, ett hästsjukhus och ett bostadshus tillhörande travbanan.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga ett 40-tal bostäder, i fyra punkthus med fem och sex våningar, utmed Norra Infarten.

En zon parkmark som är allmänt tillgänglig sparas utmed älven. Befintlig gångväg längs älven rustas upp och justeras i förhållande till bebyggelsen. Inom området anordnas en lekplats. Möjlighet att anlägga en brygga finns också med i planförslaget.

Under våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen. Efter det följde ett granskningsskede under hösten 2017. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtande 1. De ändringar som gjorts i planförslaget efter granskningen innebär att en ny granskning behövde genomföras.

Inkomna synpunkter efter granskning 2, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtande 2.

______________________________________________________________

 

Illuatrationsskiss, Södergruppen

____________________________________________________________

Situationsplan

______________________________________________________________

Tidplan

  • Planen var på samråd mellan 12 april och 19 maj 2017.
  • Planen var utställd för granskning fram till den 24 november 2017.
  • Ny granskning ägde rum 13 februari - 9 mars 2018.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Mark- och miljödomstolen har 2019-11-15 upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Ismåsen norra, del av Färjestad 2:1 och Ismåsen 2

Vem bygger?

Prepart AB

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.