Färjestad - ny förskola

Byggnation pågår

En ny förskola ska byggas på Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Färjestads förskola ska byggas utifrån Karlstads kommuns egna förskolekoncept som även byggs på Stockfallet och Orrholmen. Unikt för den här förskolan är att konceptet har utvecklats för att verksamheten ska kunna ha färre barn per grupp. Här blir det nio avdelningar med plats för 108 barn.

Förskolan ligger intill den nybyggda Färjestadsskolan och tack vare det kan vändplan för transporter och miljöhus samnyttja matleveranser tas från Färjestadsskolans tillagningskök. Den nya byggnadens placering blir där skolbyggnaden, som nu har rivits, tidigare låg.

Om byggnaden

Det blir en tegelbyggnad med likadant tegel som på Färjestadsskolan för att skapa en enhetlighet och en känsla av släktskap mellan byggnaderna. Taken blir pappbelagda och omkring 100 kvadratmeter av ytan täcks av solpaneler. Låga tak utformas som gröna sedumtak.

Sagogrotta och pedagogiskt kök

Förskolan är organiserad så att tre avdelningar delar på en groventré. Därifrån går man vidare till gruppens egna del av kapprummet. Via kapprummet nås förskolans mittpunkt - en multifunktionell yta som kan fylla flera aktiviteter. Bland annat matsal och torg med en scen, sagogrotta och ett pedagogiskt kök. Mittpunkten håller samman förskolan som byggnad och bjuder på sociala och interagerande sammanhang där barn och vuxna kan mötas över avdelningsgränser.

Parkeringar

Det blir nio hämta- och lämnaparkeringar och tre parkeringsplatser för personal intill den gamla matsalen. Personal kommer att kunna använda Färjestadsskolans personalparkering.

Byggstart: Första kvartalet 2023. 

Klart: sommaren 2024.

Budget: 50 miljoner

Dokument

Projektets dokument hittar du här.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Nybyggnad av förskola.

Vem ska bygga?

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Patrik Johansson, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.