Färjestad - nya bostäder

Planerad

Komplettering av befintlig bebyggelse med radhus, söder om Jägartorpet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Detaljplan som möjliggör nybyggnation av ett mindre flerbostadshus på fastigheten Färjestad 2:26. På fastigheten finns idag en villa med tillhörande trädgård samt en öppen yta som används till parkering och som byggarbetsplats. Planområdet gränsar i norr till Jägartorpets bostadsbebyggelse. Strax öster om planområdet finns nybyggda flerbostadshus i två och tre våningar.
Söder om planområdet finns hästhagar, ridhus och djursjukhus.
Tillfart till området föreslås via befintlig angöring från Norra Infarten.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga nya bostäder inom fastigheten Färjestad 2:26. Syftet är också att bekräfta befintlig markanvändning för befintlig bostadsbebyggelse samt skydda den före detta skolbyggnaden från rivning och förvanskning.

Under våren 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Samråd under tiden 16 mars – 20 april 2020.
  • Granskning från den 7 juli till den 31 augusti 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 9 juni 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Färjestad 2:26

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltnigen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.