Färjestad - Nybyggnad av förskola och bostäder

Planerad

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra cirka 140 nya bostäder och en förskola för 110 barn som kan möta förskoleplatser i stadsdelen Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

Planen omfattar nästan hela fastigheten Göken 2 och mindre delar av fastigheterna Färjestad 2:1 och Rud 2:1. Området begränsas av Blönduosgatan i öster, Falkgatan i väster, och småbostadsbebyggelse i söder och den nya Färjestadsskolan i norr.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att i norra delen av planområdet kan en ny förskola om 2 våningar byggas. Befintliga matsalen kommer att finnas kvar och antingen integreras i den nya förskolan eller användas för någon annan verksamhet till exempel samlingslokal, restaurang med mera. Skolbyggnaden placeras längs Blönduosgatan för att skydda skolgården från trafikbuller från Blönduosgatan. Entré tillsammans med lämning och hämtning föreslås att vara vänd mot matsalen där en gemensam parkeringsplats för skolan och förskolan föreslås att anläggas.
Ambitionen är att befintliga parkeringsplatser kan samnyttjas av både skolan och förskolan.
Område som är avsatt för bostäder är belägen på resterande del av befintlig skoltomt alltså söder om förskola och öster om befintlig bostadsbebyggelse vid Falkgatan.

Bostäder föreslås uppföras i upp till två respektive tre plan i planområdets västra del mot Falkgatan och fem plan exklusive källarparkering längs Blönduosgatan.

Synpunkter från samrådet som genomfördes tillsammans med detaljplanen för Färjestadsskolan, (del 1) under våren 2019 och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Synpunkter från granskningen som genomfördes under våren 2022 och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 29 oktober 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 14 april - 17 maj 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljpanen den 13 juli 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 10 augusti 2022.

Förskolan ska börja byggas under 2023. Läs mer här, på projektets egna sida.

Handlingarna

Handlingarna och utredningar finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för fastigheten Göken 2 m fl (del 2) Färjestads förskola med bostäder

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.