Färjestad - utveckling av Löfbergs arena

Planerad

Färjestad BK vill  bygga till Löfbergs arena. En ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra hotell för delar av tillbyggnaden.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Löfbergs arena ligger inom Färjestad, drygt 3 kilometer norr om Karlstads centrum. Planområdet omfattar en del av fastigheten Ismåsen 1. Fastigheten ägs av Färjestads BK Fastighets AB.

Syftet med detaljplanen är att för en tillbyggnad till Löfbergs arena pröva möjligheten för hotelländamål vid sidan av den idrott-, kultur-, kontor- och centrumverksamhet som finns i arenan idag.

Huvuddrag

Planområdet omfattar en kilformad yta mellan den befintliga Löfbergs arena och gång- och cykelvägen utmed Klarälven. Bygglov har givits för tillbyggnaden inom planområdet och byggnation planeras till sommaren 2022. Bygglovet innehåller kontorslokaler, gym mm kopplade till idrottsändamålet inom den befintliga arenan och i linje med gällande detaljplan.

Delar av tillbyggnaden önskas användas som hotellrum varför denna detaljplan tas fram. Volymen på tillbyggnaden är underordnad den befintliga arenans volym. Alla arenans hörn är friställda från tillbyggnaden. Detta har föreslagits för att respektive byggnadsvolym ska bli tydligt läsbara.

Planförslaget var på samråd sommaren 2022. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. 
Planförslaget var utställt för granskning i september 2022. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 15 juni - 25 juli 2022.
  • Planförslaget var utställt för granskning 1 september - 22 september 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2022.

Handlingarna

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Löfbergs arena

Vem bygger

Färjestads BK

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.