Färjestad - utveckling av Löfbergs arena

Ska utredas

Färjestad BK har begärt planändring för att kunna utveckla sin fastighet på Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Färjestads BK har önskemål om att kunna erbjuda boende för hockeygymnasiet och juniorverksamheten. Detta kan de inte göra utifrån gällande markanvändning. En framtida utveckling av träningsarenan till en mer modern multiarena finns också med i planeringen. Fastighetsbolagets önskemål är att en plan ger möjlighet till utveckling av fastigheten både i plan och volym, där byggrätten blir större och en enhetlig högsta byggnadshöjd för hela fastigheten.

Nuvarande förhållanden

Idag är planområdet fullt utbyggt med ishall, träningshall, gym, restauranger och kontor. Parkeringsytor finns i norr och öster om planområdet. Planområdet ligger med ett fint läge intill Klarälven, mellan planområdet och vattnet finns en gång- och cykelväg och grönytor.

Planläggning för bostäder ställer krav på en del ytterligare utredning för att visa på lämpligheten på platsen.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och gestaltning
  • Trafik och parkeringsfrågor
  • Geoteknik/ stabilitet
  • Översvämning
  • För eventuella bostäder krävs utredning av buller liksom eventuella risker kopplat till verksamheten i ishallen.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 3 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Löfbergs arena

Vem bygger

Färjestads BK

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.