Färjestad - planering för nya bostäder

Ska utredas

Kommunen ska genom planläggning pröva möjligheten att bygga bostäder på fastighet som idag är bebyggd med byggnad för verksamhet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Kvarteret Svalan 2 ligger på Färjestad och är i dag bebyggt med två byggnader för verksamhet. Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten för bostäder.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för verksamhet. Norr om planområdet gränsar fastigheten till radhusbebyggelse och i öster mot flerfamiljshus i två till tre våningar. Fastigheten omges av parkytor och vatten.

Platsen bedöms som lämplig för bostäder. Närheten till Klarälven gör att översvämningsfrågor liksom stabilitet behöver utredas i planarbetet. Platsen klarar idag 200-års nivån i Klarälven men inte beräknat högsta flöde.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Geoteknik
  • Översvämning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 10 MB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt
Vem vill bygga?

-

Vem äger marken?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen