Färjestad - nybyggnad av skola och bostäder

Förslag

Kommunen arbetar med en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny skolan och även pröva möjligheten att åstadkomma byggrätter för nya bostäder på Färjestad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad är syftet med planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder och skola för
att möta behovet av skolplatser i stadsdelarna Färjestad och Rud.

Huvuddrag

Planområdet ligger i stadsdelen Färjestad och har tidigare använts för skola, förskola
och idrottsplan. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning
till bil-, gång- och cykelvägar och geografiskt bra i förhållande till stadsdelarna Rud
och Färjestad. Förslaget innebär att en ny skola kan byggas och att området kan kompletteras med fler bostäder. Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Totalt sett innebär förslaget möjligheter att bygga ca 190 bostäder och en grundskola för ca 750 elever.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den  21 maj till den 17 juni 2019.

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
Syftet med granskningen är att ge dem som är berörda av planen möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 21 maj till 17 juni 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2019 till 31 januari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls den 4 juni i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad.

Synpunkter

Skriftliga snpunkter på planförslaget senast den 31 januari 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se det går även att skriva till kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Färjestadsskolan

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.