Tingvallastaden - nya bostäder och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Klar

Längs Grevatan, mitt emot busstationen, ligger kvarteret Gäddan. Området består av äldre bebyggelse men nu finns även möjlighet till förnyelse inom fastigheten Gäddan 14. Detaljplanen gör det möjligt för nya bostäder i två och tre våningar samtidigt som några kulturhistoriskt värdefulla byggnader säkras mot rivning och ska bevaras.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget centralt i Tingvallastaden och är idag bebyggt med fyra
byggnader med varierande ålder, samtliga med ett stort kulturhistoriskt värde. Tidigare detaljplan från 1993 medger rivning och uppförande av ett nytt bostadsprojekt. Det nya detaljplanen föreslår en större varsamhet vid förnyelsen av kvarteret. Två av de befintliga byggnaderna får skyddsbestämmelser. Detaljplanen innebär också att två byggnader inte skyddas utan kan komma att ersättas med nya bostäder.

Planens idé är att tillföra nya bostäder samtidigt som de byggnader som bedöms
som mest värdefulla kan bevaras. För att ersätta den byggrätt som finns i gällande
detaljplan samt att fortsatt förtäta staden föreslår planen nybyggnad av bostäder inom
kvarteret.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Gäddan 14

Vem bygger?

Wermlands Invest

Markägare

Wermlands Invest

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.