Gräsdalen - Planprogram för delar av Zakrisdal-Ulleberg

Förslag

Kommunen har arbetat fram ett planprogram för området norr och söder om Ullebergsleden inom delar av stadedelarna Zakrisdal, Gräsdalen med syfte att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för bland annat idrott, skola, förskola och livsmedelshandel inom området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad är ett planprogram?

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som när ett detaljplaneförslag tas fram.

Huvuddrag

Planprogrammet gränsar i norr mot Gräsdalens industriområde, kolonilotter, 4H-gården och Oskarslunds äldreboende. I öster gränsar programmet till Gruvlyckans skogsområde och järnvägen (Skoghallsbanan) och i söder till Zakrisdalsvägen och bostäderna inom Bellevue och Zakrisdal samt Bovieran. I väst gränsar området dels till skogsmark inom Zakrisdal och dels till Gräsdalens industriområde.

Området ligger i anslutning till större stadsutvecklingsområden (Jakobsberg och Katrineberg) och kommer att få en viktig sammanlänkande roll när stadsutvecklingsområdena är utbyggda.

Ullebergsleden har en relativt stor trafikmängd med hög hastighet och används för transporter av farligt gods. Trafiksäkra övergångar saknas och leden är inte lämplig för gående och cyklister att använda. Leden utgör därför en barriär i området. Att arbeta bort barriärverkan från Ullebergsleden är en viktig aspekt i programarbetet. I arbetet har även frågor som landskapsbild, naturvärden, trafik, risker med farligt gods och buller varit relevanta att studeras närmare.

Förslaget innebär en ny utformning av Ullebergsleden med separat gång- och cykelbana, passager under/över leden, trädplantering mm. Förslaget pekar ut ytor för skola, förskola och livsmedelsaffär söder om Ullebergsleden, intill Zakrisdals bostadsområde. Norr om leden pekas ytor för idrott ut. Natur och hagmark föreslås bevaras i sin helhet.

Syftet med samrådet är att samla in information och synpunktersom berör programförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede. På så vis kan ett så bra beslutsunderlag som möjligt skapas.

Tidplan

  • Programförslaget var på samråd från den 21 november till den 21 december 2022

Handlingarna

Samrådshandlingarna finns att läsa längst ner på denna.

Information

Informationsmöte hålls onsdagen den 7 december i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
Under mötet informerades även om pågående detaljplanearbete för Gruvlyckan 1:4, inom programområdet.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 21 december 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Programhandling 39 MB
Strukturplan 8 MB

Fakta om projektet

Markägare?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.