Gräsdalen, Gruvlyckan, Ulleberg - planprogram

Ska utredas

Kommunen arbetar med ett översiktligt planprogram för hela området mellan E 18 i norr och Ullebergsleden i söder som är första steget i arbetet med att ta fram nya detaljplaner.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stadsdelsvisionens syfte är att på ett sammanhållet sätt utreda möjligheterna till ny bebyggelse och bevarande av natur och grönområden inom stadsdelarna Ulleberg, Gruvlyckan-Gräsdalen.
I arbetet kommer landskapsbilden, naturvärden och gröna kopplingar mellan berget och det öppna landskapet studeras närmre. Andra frågor som också tas upp är till exempel översvämningsrisk, risk och störning på grund av trafik på Ullebergsleden och järnvägen samt kulturmiljöfrågor.
Förutom bostäder finns sedan tidigare även industri och handelsverksamheter i området. Inom området finns också en 4H-gård och ridskoleverksamhet.

Handlingar

Plan-PM 3 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Gräsdalen-Gruvlyckan-Ulleberg

Vem bygger?

-

Markägare

Vissa delar privata fastighetsägare, i övrigt Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsföraltningen
Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.