Grava kyrka-Sanna - bebyggelseutredning för Grava Sanna

Ska utredas

Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, arbetar med att ta fram en bebyggelseutredning för området kring Grava kyrka – Sanna.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Området kring Grava kyrka har varit befolkat sedan lång tid tillbaka, men under 1990-tal samt 2000-tal skedde en mer markant ökning av bostadsbebyggelse inom området. Det medförde att flera boende under 2008 framförde synpunkter på den successiva utbyggnaden av landsbygden norr om Grava kyrka. Det efterfrågades en mer övergripande planering som visar hur ny bebyggelse kan komplettera området med hänsyn till natur- och kulturvärden. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2009 att inte tillåta fler förhandsbesked inom området i avvaktan på en övergripande bebyggelseutredning.  

Kommunens översiktsplan från 2012 beskriver att bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygden i stadens närhet, där det är möjligt att bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden. För flera av dessa områden krävs övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan tillkomma. Området Grava kyrka-Sanna pekas ut som ett sådant utredningsområde på landsbygden.

Under 2019 beslutades att arbetet med en bebyggelseutredning för området skulle påbörjas.

Vad är en bebyggelseutredning?

Avsikten med bebyggelseutredningen är att utreda om det är lämpligt med ytterligare bebyggelse inom området och i så fall i vilken omfattning samt var detta kan ske. Bebyggelseutredningen är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ska snarare ses som ett kunskapsunderlag som visar kommunens vision för områdets framtida utveckling.

I arbetet med bebyggelseutredningen undersöks hur förutsättningarna ser ut gällande kulturmiljö, jordbruksmark, vatten och avlopp, översvämningsrisk och många andra frågor.

Eftersom bebyggelseutredningen inte är ett juridiskt bindande dokument behöver den sedan följas upp med eventuella förhandsbesked, bygglov eller detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det förutsätter ett intresse från markägaren samt lämplighetsprövning enligt plan- och bygglagen.

Vilket område ingår i bebyggelseutredningen?

Området för bebyggelseutredningen avgränsas av riksväg 62 i väster och Klarälven i öster. I söder sträcker sig området från Skårevägen (avfarten mot Rv 62 strax söder om Grava kyrka) till vändplanen vid Norra-Sanna. Se ungefärlig avgränsning, markerat med rött, på kartbilden nedan.

Nuvarande förhållanden

Marken inom utredningsområdet är privat och består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier naturmark. Gravån korsar området i väst-östlig riktning. Förutom Grava kyrka med kyrkogård finns här villabebyggelse, några större bondgårdar med odling och djurhållning samt ett par fritidshus.

Frågor att beakta i planarbetet

  • Landskapsbild
  • Jordbruksmark
  • Översvämningsrisk
  • Kulturmiljö
  • Naturvärden
  • Vatten och avlopp

Tidsplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till bebyggelseutredning pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är planerad till andra kvartalet 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bebyggelseutredning

Vem vill bygga

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.