Haga - bostäder, hotell och parkering

Planerad

Ägarna till fastigheterna bredvid Karlstad CCC vill utveckla dessa med ett nytt hotell och nya bostäder. Marken består idag av markparkering, ett parkeringsdäck samt en låg byggnad i anslutning till Östra bron.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger i centrala Karlstad, i stadsdelen Haga. Området ligger intill Nygatan, Tage Erlandergatan och Klarälven och består till stora delar av parkeringsytor, antingen som markparkering eller som parkeringsdäck

Detaljplanen ger möjlighet till nya bostäder

Detaljplanens gör det möjligt att bygga nya bostäder, hotell, lokaler och parkering i Haga.
Ny bebyggelse ersätter i huvudsak parkeringsytor samt en låg befintlig byggnad som föreslås rivas. En ny allmän gata mellan Tage Erlandergatan och Klarälven delar in planområdet till två kvarter, ett väster och ett öster om den nya gatan. Det västra kvarteret i anslutning till KCCC föreslås innehålla ett nytt hotell. Möjlighet finns även till bostäder och kontor i denna del av planen. I det östra kvarteret kompletteras befintlig bebyggelse med nya bostadshus och bildar ett mer sammanhållet kvarter som omges av Tage Erlandergatan, Nygatan och den nya föreslagna lokalgatan. Planen medger ungefär 110 lägenheter och ca 250 hotellrum.

Under våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.
Under februari/mars 2018 var planförslaget utställt för gransdkning, Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen
    5 kap 11 § från den 15 maj till den 21 juni 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 19 mars 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planen den 20 juni 2018.
  • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 22 november 2018.
  • Beslut om antagande är överklagat och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2019.

3D-modell av området

Här kan du klicka dig runt i det planerade området i Haga och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av planen för hotell, bostäder och parkering.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för fastigheterna Hyttan 12, 16 och 18

Vem bygger?

Karlstad Hyttan 16 AB - Storebrand Fastigheter
Karlstadhus Hyttan AB

Markägare

Karlstad Hyttan 16 AB - Storebrand Fastigheter
Karlstadhus Hyttan AB

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.