Haga - nya bostäder längs Repslagaregatan

Klar

På fastigheten Bävern 9 som ligger mellan Mariedalsgatan och Repslagaregatan i Haga har en detaljplan tagits fram som som gör det möjligt att bygga fler bostäder. Bostäderna ska byggas på den del av tomten som används som parkering. Huset blir åtta våningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Ändrad detaljplan ger möjlighet till nya bostäder

Den nya detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder på fastigheten och att bekräfta bostadsanvändning för befintlig byggnad inom planområdet. Befintlig byggnad ges skydd i detaljplanen för att bevara dess höga kulturhistoriska värde. 

Våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Sommaren 2017 var planförslaget på granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

 • Första samråd och granskning 2014.
 • Antogs 28 januari 2015 men överklagades och upphävdes senare.
 • Nytt beslut om att upprätta detaljplan 18 januari 2017.
 • Planen är på samråd mellan 30 mars och 4 maj 2017.
 • Samrådsmöte den 25 april 2017.
 • Planen var utställd för granskning från den 4 augusti till den 25 augusti 2017.
 • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2017.
 • Planen är överklagad och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen har den 5 juni 2018 upphävt stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.
 • Beslutet har överklagats och prövas av Mark- och miljööverdomstolen.
 • Mark- och miljööverdomstolen fastställer stadsbyggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2017 att anta detaljplanen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bävern 9

Markägare

Karlstadhus Haga AB

Vem bygger?

Karlstadhus Haga AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.