Väse - Bostäder på fastigheten Hammar 1:48

Ska utredas

Karlstads kommun äger mark som utpekats som lämplig för bostäder i byggvision för Väse, de ska nu detaljplaneras i ett sammanhang.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Området ligger i södra delen av Väse strax söder om järnvägen. Marken inom området är obebyggd och utgörs av flack ingenväxt före detta åkermark. Inga kända natur- eller rekreationsvärden finns i området.

Gällande planer

Området är delvis planlagt sen tidigare. Vid järnvägen finns mark för småindustri och del av området utgörs av parkmark.

Bedömning

Platsen bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot sydöst. Planområdet bedöms i huvudsak stämma överens med den nyligen framtagna byggvisionen för Väse. Området bedöms vara lämpligt för småhus. Närmast järnvägen måste bullerstörningar beaktas. Området ligger delvis inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Genom området går ledningar som behöver beaktas vid planläggning.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Utformning av gator och bebyggelse
  • Buller
  • Vatten- och avloppslösningar och dagvattenhantering

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 830 kB
Byggvision för Väse 19 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Väse-Hammar 1:48

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.