Hasselbol vid Gapern - planering för bostäder

Ska utredas

Detaljplan som ska pröva möjligheten att bygga 10-15 villor.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten består idag av skogsmark som delvis avverkats. Inom fastigheten finns också några kända fornlämningar. Området ligger mellan väg 63 och Gapern.

Gällande planer

Området är inte planlagt sedan tidigare.
Del av området är med som LIS-område i Karlstads kommuns LIS-plan som står för landsbygdsutveckning i strandnära lägen, men fortsatt prövning och utredning ska ske i detaljplan. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Här är en länk till kommunens LIS-plan.

Bedömning

Området är utpekat i kommunens LIS plan som lämplig för bostäder. Det är ett skäl till dispens från strandskyddet. En obebyggd zon närmast vattnet behöver dock säkras i vid planläggning.
Området är idag obebyggt men gränsar till bebyggda områden, bla Svedenäs nordöst om
fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Vatten och avlopp
  • Dagvatten
  • Strandskydd
  • Trafik och tillfart
  • Buller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 4 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Hasselbol 1:6

Vem äger marken?

Privat

Ve vill bygga?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.